Resveratrol cải thiện sự trưởng thành noãn

0
1397
Resveratrol cải thiện sự trưởng thành noãn

Resveratrol là chất chống oxy hóa tìm thấy trong thực vật đặc biệt có nhiều trong đậu phộng, rượu vang đỏ, tác dụng làm giảm tổn thương tinh trùng người khi trữ lạnh, theo một nghiên cứu ở Brasil (Marcia và cs) báo cáo trên tập san Fertility và Sterility năm 2010.

Một nghiên cứu khác gần đây cho thấy resveratrol có thể cải thiện số lượng và chất lượng noãn trên động vật (Liu Y và cs, 2017). Do đó trong bài nghiên cứu này, tác giả tập trung đánh giá ảnh hưởng của resveratrol lên sự trưởng thành noãn, tiếp đến giai đoạn lên phôi nang trên mô hình chuột lớn tuổi và noãn bệnh nhân lớn tuổi.

Có 75 noãn GV thu nhận từ 64 bệnh nhân lớn tuổi (38-45 tuổi) và 1138 noãn thu từ chuột lớn tuổi (48-52 tuần tuổi) nuôi trong môi trường có resveratrol với 3 nồng độ khác nhau (0,1; 1,0; 10µ) hòa tan trong DMSO bổ sung vào môi trường IVM. Thực hiện ICSI đối với noãn người, IVF đối với noãn chuột và tiếp tục theo dõi noãn đến giai đoạn blastocyst.

Kết quả chính bao gồm các thông số về độ trưởng thành nhân, thụ tinh, cường độ phản ứng miễn dịch huỳnh quang của ty thể, hình thái của thoi vô sắc và NST trong quá trình nuôi trưởng thành noãn in vitro trên chuột và người; Hình thành phôi nang và mức độ biểu hiện gen SRIT1, CAT, SOD1, GPX4 ở chuột lớn tuổi.

Kết quả đạt được cho thấy: nồng độ 1,0µ resveratrol làm tăng tỉ lệ tống xuất thể cực thứ nhất ở noãn chuột và người lớn tuổi; tăng tỷ lệ thụ tinh và hình thành phôi nang được quan sát ở chuột lớn tuổi. Cường độ phản ứng miễn dịch huỳnh quang của ty thể và hình thái bình thường của thoi vô sắc, liên kết NST trải qua IVM được cải thiện so với nhóm chứng ở chuột và người lớn tuổi. Sử dụng restravarol 1,0µ làm gia tăng biểu hiện gen SRIT1, CAT, SOD1, GPX4 ở chuột lớn tuổi.

Như vậy 1,0µ resveratrol là nồng độ tối ưu khi bổ sung vào môi trường IVM làm thúc đẩy sự trưởng thành, thụ tinh và sự hình thành phôi nang bằng việc cải thiện chức năng ty thể, hình thái thoi vô sắc, sự liên kết NST và tăng biểu hiện gen SRIT1, CAT, SOD1, GPX4 ở mô hình chuột lớn tuổi. Ngoài ra, resveratrol có giá trị làm tăng trưởng thành và chất lượng noãn thu từ nguồn nang sớm cụ thể ở phụ nữ lớn tuổi.

Ưu điểm của nghiên cứu cung cấp thông tin có ý nghĩa trong HTSS. Tuy nhiên, nghiên cứu còn trong khuôn khổ thí nghiệm. Do đó, cần đi sâu hơn về đánh giá thụ tinh, phân chia phôi bào và hình thành phôi nang, khám phá cơ chế bảo vệ của resveratrol đối với noãn người lớn tuổi.

Cái Thị Diệu Ánh – Chuyên viên phôi học- IVFMD Tân Bình

Nguồn: Liu, M.-J., Sun, A.-G., Zhao, S.-G., Liu, H., Ma, S.-Y., Li, M., … Liu, H.-B. (2018). Resveratrol improves in vitro maturation of oocytes in aged mice and humans. Fertility and Sterility, doi:10.1016/j.fertnstert.2018.01.020